Pravila privatnosti

Step Ri znanstveno-tehnologijski park Sveučilišta u Rijeci d.o.o. (Step Ri) zalaže se za poštivanje tvoje privatnosti i zaštitu osobnih podataka. Step Ri kontrolira sve osobne podatake koji su nam dostavljeni putem web stranice stepriplaypark.com.hr te je odgovoran za njihovu pohranu i obradu na pošten, zakonit, siguran i transparentan način.

Koje osobne podatke pohranjujemo?

Pohranjujemo osobne podatke koje si nam dostavio/la u prijavnici, a to mogu biti: tvoje ime i prezime, e-adresa, broj telefona, adresa stanovanja, stručna sprema, stanje zaposlenosti, stupanj znanja stranog jezika te podaci o osobnim vještinama i kompetencijama.

Ispunjavanjem i slanjem prijavnice jamčiš da su priloženi podaci i informacije točni te da si u cjelosti suglasan/na s našim Pravilima privatnosti i u njoj navedenim uvjetima.

Step Ri ne prikuplja niti obrađuje posebne kategorije osobnih podataka. Posebne kategorije osobnih podataka su osobni podaci koji otkrivaju rasno ili etničko podrijetlo, politička mišljenja, vjerska ili filozofska uvjerenja ili članstvo u sindikatu te genetski podaci, biometrijski podaci u svrhu jedinstvene identifikacije pojedinca, podaci koji se odnose na zdravlje pojedinca ili podaci o spolnom životu ili seksualnoj orijentaciji pojedinca.

Zašto trebamo tvoje osobne podatke?

Tvoje osobne podatke prikupljamo i obrađujemo kako bi ti mogli pružiti uslugu za koju si se prijavio/la. To uključuje: provedbu selekcijskih postupaka, organizaciju i izvođenje edukacija, pružanje usluge poslovnog savjetovanja i mentoriranja, organizaciju događanja i drugih aktivnosti koje su dio programa za koji si se prijavio/la. Također, koristit ćemo ih za komunikaciju s prijaviteljima i sudionicima programa što uključuje i slanje obavijesti o komplementarnim programima i edukacijama.

S kime dijelimo tvoje osobne podatke?

Prijavitelji i sudionici programa podnošenjem prijave prihvaćaju da se njihovi osobni podaci stave na raspolaganje poduzećima partnerima u programu, njihovim predstavnicima i drugim fizičkim osobama koje sudjeluju u organizaciji i provođenju programa. Step Ri će im ukazati na činjenicu da se ti osobni podaci ne mogu koristiti ni u jednu drugu svrhu osim za onu koju su prikupljeni kao i na potrebu čuvanja povjerljivosti dobivenih osobnih podataka.

Step Ri ne obrađuje tvoje osobne podatke u svrhu marketinga, niti tvoje osobne podatke koristi u bilo koju drugu komercijalnu svrhu – ne prodajemo, ne iznajmljujemo, ne otkrivamo i ne stavljamo ih na raspolaganje trećim pravnim i fizičkim osobama.

Koliko dugo ih zadržavamo?

Tvoji osobni podaci bit će pohranjeni najduže do tri godine nakon završetka programa za potrebu kojeg su prikupljeni.

Tvoja prava u vezi osobnih podataka

Kao nositelj podataka imaš pravo u bilo kojem trenutku zatražiti pristup, ispravak ili brisanje tvojih osobnih podataka te ograničiti ili suprotstaviti se određenim vrstama njihove obrade. Svatko tko smatra da mu je povrijeđeno neko pravo zajamčeno Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka i Općom uredbom o zaštiti podataka, može podnijeti zahtjev za utvrđivanje povrede prava Agenciji za zaštitu osobnih podataka www.azop.hr

TOP